Participanten

Onderstaande organisaties werken samen in Hoeksche Waard Zoemt aan de verbetering van de biodiversiteit op ons eiland. Hoort jouw organisatie hier thuis? Laat het ons weten.

De Coöperatie Collectief Hoeksche Waard  U.A. (CCHW) is een coöperatie van boeren en verantwoordelijk voor het agrarisch natuurbeheer in de Hoeksche Waard. Bij agrarisch natuurbeheer nemen boeren maatregelen op en rond hun bedrijf ten gunste van natuur en landschap.

CCHW vormt het aanspreekpunt voor de individuele deelnemer aan het agrarisch natuurbeheer en is de gebiedspartner voor de overheid. De coöperatie streeft daarbij naar een Groenblauw Akkernatuurnetwerk (GBANN): de haarvaten binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN).

Als gemeente beheren wij vooral het groen binnen de bebouwde kommen. Wij zijn trots op de samenwerking die binnen HW zoemt ontstaat. De vrijwilligers van HW zoemt zijn echt op de actie buiten gericht en dat is goed, want buiten moet het uiteindelijk gebeuren. Daarom ondersteunen wij HW zoemt waar nodig, onder andere door onze deelname aan de verschillende werkgroepen.

De vereniging Hoekschewaards Landschap is als stichting opgericht in 1973 om daadwerkelijk iets te gaan doen aan de schrikbarende achteruitgang van het landschap als gevolg van ruilverkavelingen en intensivering van de landbouw. Men begon als vrijwilligers wilgen te knotten en dijktaluds te maaien.

Later kwamen daar bij een griend, enkele fruitboomopstanden, wat bosjes en een heemtuin. In totaal ruim 200 ha. Bevordering en behoud van landschap en biodiversiteit wordt ook nagestreefd  door permanente educatie en beleidsbeïnvloeding in de vorm van het doen van suggesties, becommentariëren van voorgenomen plannen, bezoeken van vergaderingen, meedraaien in ambtelijke werkgroepen en bijhouden van literatuur.

Samen zorgt Natuurmonumenten voor meer dan 100.000 hectare natuur in Nederland. We maken ons sterk voor de natuur die nog over is en voor de nieuwe natuur die er nog gaat komen in Nederland. Niet alleen in de gebieden die wij beheren, maar ook daarbuiten. Want we gaan een stap verder. Op een manier die past bij het Nederland van nu. Natuurmonumenten vraagt alle Nederlanders om samen nieuwe natuur te maken, te verzorgen en te beschermen.

Staatsbosbeheer zet zich in voor een natuurlijke leefomgeving waarmee mensen zich verbonden voelen, die bescherming biedt aan waardevolle planten en dieren en waar plaats is voor beleving en benutting.  

Het beheerteam Zuid-Hollandse Delta is een onderdeel van de provinciale eenheid Zuidwestelijke Delta. Het werkgebied van bijna 7.000 ha bestaat uit natuurgebieden die liggen op de eilanden Goeree-Overflakkee en de Hoeksche Waard en buitendijks in en langs de wateren van het Krammer-Volkerak, Haringvliet, Hollandse Diep en de Oude Maas. De terreinen binnen het werkgebied zijn heel divers variërend van weidevogelgraslanden, kruiden- en faunarijkgraslanden, oude kreekrestanten, bloemdijken, dorpsbosjes tot grienden, gorzen en slikken, eilanden en open water.

Velt (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren) is de vereniging voor al wie milieuvriendelijk aan de slag wil in de tuin of keuken. Al meer dan 40 jaar promoten we gezond leven op het ritme van de seizoenen, én dit met respect voor de natuur.

Samen met onze duizend vrijwilligers zetten we ons elke dag actief in voor een ecologische leefomgeving binnen het brede kader van duurzame ontwikkeling. Om dat doel te bereiken, komen we op voor biodiversiteit en een energie- en grondstoffenzuinig productie- en consumptiegedrag door individuen, bedrijven en overheden.

Waterschap Hollandse Delta beheert 7.300 kilometer sloten, 200 kilometer natuurvriendelijke oevers, 200 natuurgebieden en 60.000 bomen. Daarnaast onderhoudt het waterschap 776 kilometer dijken, 1.233 kilometer wegen en 352 kilometer fietspaden door polders en over dijken. Deze linten door het landschap zijn heel geschikt voor het verbinden van de natuur. Het juiste beheer zorgt ervoor dat de natuur één geheel vormt met een gezonde biodiversiteit. Mede daarom sloot waterschap Hollandse Delta zich aan bij HW Zoemt.

Door anders te maaien zorgt het waterschap voor voldoende variatie in vegetatie. Het ziet er misschien wat minder netjes uit, maar door minder te kort maaien, meer gefaseerd te maaien en het gemaaide gras een paar dagen langer te laten liggen, ontstaat meer biodiversiteit. Voor insecten en andere kleine dieren moeten er voldoende schuilmogelijkheden zijn. Zo creëert het waterschap linten door het landschap die dienen als verbindingszone tussen de natuurgebieden.

Water Natuurlijk Hollandse Delta werkt in het bestuur van het waterschap en daar buiten aan herstel van biodiversiteit. Dit in combinatie met onder andere de zorg voor veiligheid tegen overstromingen, waterkwaliteit en het voorkomen van wateroverlast.

Het waterschap is de grootste groenbeheerder buiten de natuurgebieden in de Hollandse Delta. Duizenden hectares dijktalud, wegbermen, oevers en watergangen als linten door het landschap. Cruciaal voor biodiversiteit. Water Natuurlijk zet zich daar voor in. Ook binnen HW zoemt.


Groei en Bloei is al 150 jaar een landelijke vereniging ( verdeeld in plaatselijke afdelingen) , die zich richt op de groep voor wie tuinieren een hobby is. Wie lid is ontvangt het gelijknamige maandblad met informatie over planten en tuinaanleg, maar ook over plezier beleven aan schoonheid, het buiten zijn, beweging, contact met aarde en natuur, rust, en de uitdaging iets moois te creëren. De afdeling Hoeksche Waard ijvert in het bijzonder voor groene tuinen met veel aandacht voor insecten, vogels, vlinders, egels en andere onmisbare levensvormen.

Imkersvereniging Hoeksche Waard stimuleert de interesse in bestuivende insecten en honingbijen in het bijzonder door kennis uit te wisselen (cursussen, markten) en dracht mogelijkheden (bloemen) en nestgelegenheid te verbeteren. Dit alles in balans met de natuur.

[ssba-buttons]